Snel naar

De zoveelste (mijn) visie op de klimaatdiscussie

Vandaag geen weerbericht. Eerder deze week waren er mooie discussies over het weer en het gekoppelde klimaat en soms ook wat beschuldigingen, met name richting mijn persoon, over het feit dat ik een ontkenner zou zijn. Dat mag uiteraard want iedereen heeft een mening, zolang ze maar netjes en gefundeerd zijn. Al geruime tijd ben ik mezelf aan het onderwijzen in de klimaatproblematiek. En geloof me, dat is enorm uitgebreid en soms met stevige kost en erg moeilijk. Meteorologie ging mij makkelijker af. Uiteraard ben ik nog lang niet uitgestudeerd op dit onderwerp en komen er steeds weer nieuwe bevindingen en inzichten naar boven. Toch wil ik delen wat ik vind van het hele klimaatvraagstuk. Ik doe dit op persoonlijke titel. Er mag op geschoten worden uiteraard, maar ik hoop ook op diverse correcties of aanvullingen van jullie. Door schade en schande wordt je namelijk wijzer.

Klimaatopwarming of klimaatverandering?

Er is een verschil tussen klimaatopwarming en klimaatverandering. Bij klimaatopwarming wordt vaak snel uitgegaan van de klimaatverandering die de mens veroorzaakt terwijl klimaatverandering een betere definitie is. Het klimaat kan namelijk ook afkoelen. En de Aarde heeft niet zomaar 1 klimaat maar bestaat uit meerdere klimaatzones die langzamerhand veranderen. Er is geen gemiddeld klimaat. In de geschiedenis van de aarde is deze mooie planeet al vele malen opgewarmd en afgekoeld. Daar zijn vele duizenden jaren overheen gegaan en het is een proces dat al miljoenen jaren duurt. In dit artikel zal ik de hypothese onderzoeken of CO2 en andere broeikasgassen werkelijk de boosdoeners zijn van de klimaatverandering en of de mens daar een rol in speelt. Ook kijk in naar de invloed van de zon en de oceanen en de invloed die deze natuurverschijnselen op het klimaat hebben. Vaak wordt “het weer” gekoppeld aan het klimaat. Echter: “het weer” is iets dat we dagelijks ondergaan en wat op korte termijn gemeten wordt. Het klimaat wordt gemeten over tientallen, zo niet, honderden en zelfs duizenden jaren. Het woestijnklimaat van de Sahara is er niet gekomen van gisteren op vandaag maar daar zijn tienduizenden jaren overheen gegaan. (bron 1) Ook zal ik ingaan op de ijsbedekking op aarde en de eventueel daaraan gekoppelde zeespiegelstijging, alsmede de omgang met de natuur en de verstedelijking. Wat we ook niet mogen vergeten is dat het klimaat ondertussen een verdienmodel is geworden en dit gevoed wordt door bangmakerij, veelal door zelf benoemde pseudo wetenschappers. Dit komt dan ook uitgebreid aan de orde. Als laatste ga ik in op de fact checks, de feiten, de conclusie van dit verhaal. Wat is er waar wat er in het verleden reeds is vastgesteld en waarvan niets is terecht gekomen.

Klimaatverandering is van alle tijden. In de tijd van de Dinosauriërs was er al klimaatverandering. Er waren tijden dat het veel warmer was op aarde dan het huidige maximum en ook tijden dat er ijstijden heersten op onze planeet. Het heeft te maken met de natuurlijke variaties en het gehalte van broeikasgassen in de atmosfeer. Indien er geen broeikasgassen zouden zijn, zou de aarde zo’n 33° graden koeler zijn en onleefbaar. In onze winter zou het in Nederland dik onder nul zijn en in onze zomer zou de temperatuur nauwelijks boven nul uitkomen in Nederland.

Op de vraag wat klimaatverandering is moeten we kijken naar de zon en wat deze doet met betrekking tot onze leefomgeving. Zonder Zon is er geen warmte, licht en leven.

De zon:

De eigenlijke motor van de temperatuur op aarde is de zon. Door verschillen van instraling zijn er grote temperatuurverschillen op aarde. Doordat de aarde niet recht op de zon staat maar omdat de aardas gekanteld staat ten opzichte van de instraling van de zon zijn er grote verschillen op aarde, de zogenaamde seizoenen. (bron 2) Als het bij ons, op het noordelijk halfrond, zomer is, dan is het op het zuidelijk halfrond winter. De verschillen in de aardse temperatuur kunnen dagelijks oplopen tot meer dan 120°c. Tevens heeft de zon cycli waarin de zon binnen een tijdsbestek van 11-12 jaar actiever is en daarna wederom minder actief. (bron 3) Deze zonnecycli zijn al geruime tijd bekend en vormen een stevig ingrediënt voor de aardse temperatuur. Zodra de zon actiever is, is er meer straling, komt er meer energie vrij vanaf de zon, is dus de zonnewind sterker en wordt het hele zonnestelsel daardoor beïnvloed. Zo ook onze planeet want wij zijn slechts de derde planeet van het zonnestelsel gezien vanaf de zon en zo’n 150 miljoen kilometer verwijderd van die koperen ploert. (bron 4) De temperatuur op aarde is hypergevoelig voor variaties van de zonneactiviteit. Tevens leven we op een planeet dat voor 75% bestaat uit water. Water houdt veel meer warmte vast dan land maar geeft aan de andere kant ook veel meer koelte af op het moment dat dat nodig is. De oceanen beïnvloeden dus als het ware de temperatuur op aarde door eigen cycli te creëren zoals de welbekende La Nina en El Nino. (Bron 5) (zie verderop in het hoofdstuk Oceanen)

In bovenstaande afbeelding wordt aangegeven hoe de zonnecycli zijn geweest de afgelopen eeuwen. Het geeft aan hoeveel zonnevlekken er per jaar optreden en zo is er uit op te maken dat de zon cycli van 11-12 jaar kent. Hoe meer zonnevlekken, hoe actiever de zon, des te meer energie het uitstraalt des te meer warmte en straling er het zonnestelsel ingeschoten wordt.

Uit onderzoek van de Deense klimatoloog Dr. Svenmark en bioloog aan de UVA Dr. Bas van Geel is naar voren gekomen dat bij een lage zonneactiviteit er veel kosmische straling heerst. De kosmische straling zorgt ervoor dat er een grotere kans is op wolkenvorming. Daardoor is de temperatuur op aarde super gevoelig voor variatie in zonneactiviteit. Een lage zonneactiviteit is meer cosmische straling, is meer wolken, is meer weerkaatsing van zonlicht waardoor de temperatuur op aarde kan afnemen. (bron 6)

Er is in figuur 1 te zien dat in de loop van de vorige eeuw de zon op bepaalde momenten hyper actief is geweest. Daardoor wordt er bijzonder veel energie richting onze planeet afgevuurd. Op dit moment is de zon weer iets minder actief en is de energie weer wat afgenomen. De huidige zonnecyclus 25 is echter actiever dan eerst werd gedacht en zal daardoor ook weer invloed hebben op de aardse temperatuur de komende jaren. De consequentie hiervan is dat we in de loop van de jaren misschien gaan merken dan de temperatuur op aarde wellicht stijgt of werkelijk weer wat omlaag zal gaan op het moment dat de zonneactiviteit afneemt. De relatie tussen klimaatopwarming- en afkoeling zit hem dus primair in de hoeveelheid energie die de zon op ons afschiet.

Hierboven is aannemelijk gemaakt waarom er in de Middeleeuwen zo vaak zoveel koude winters zijn geweest. De zonnecycli waren rond de helft van de 17e eeuw zo laag dat het zelfs in de zomer nog tot nachtvorst kon komen. Tevens is te zien, ook in het bovenstaande schema en in het schema eerder geplaatst, dat de zonneactiviteit zo enorm is toegenomen dat medio 20e eeuw de zon op z’n actiefst was en dat de warmte indicator in onze atmosfeer daardoor nog flink nagloeit.

Infrarood:

De energie die de zon afscheidt bestaat uit een elektromagnetische straling. De bekendste zijn de ultraviolet straling waarvan de huid gaat kleuren en waardoor de mens vitamine D van de zon ontvangt. Ultraviolet geeft echter geen warmte af.  Een ander, voor het menselijk oog onzichtbare straling, is het infrarood. (bron 8) Juist het infrarood is de straling die zorgt voor de warmte op aarde. Het is de belangrijkste warmte indicator en heeft een groot golflengte bereik van 780 nanometer tot 1 millimeter.  Denk eraan dat er poolnachten zijn waarin er geen zonnestraling voorkomt en dat er dus ook geen warmteafgifte is, simpelweg omdat er geen direct infrarood op die plekken van de aarde ingestraald wordt. De NASA heeft berekend dat de meeste absorptie van infrarood wordt bewerkstelligd bij een golflengte van 10 micrometer.

Infrarood werd rond 1800 door William Herschel ontdekt doordat hij een thermometer hield in een spectrum van licht en vernam dat de temperatuur in het rode gedeelte warmer was dan in het blauwe gedeelte (violet). Toch mat hij buiten het rode gedeelte een nog hogere temperatuur die echter niet zichtbaar was voor het menselijke oog. Hij noemde het infrarood. Infrarood is echter wel voor de mens waarneembaar vanwege zijn warmtewerking. Infrarood heeft de eigenschap om zich te koppelen aan veel andere (non elektromagnetische) voorwerpen. (langgolvige warmtestraling)

Waterdamp:

Onze atmosfeer bestaat uit gassen. De gassen zijn verdeeld in 78% stikstofgas, 21% zuurstofgas en 1% aan edelgassen. (bron 9) Tevens bestaat onze atmosfeer uit waterdamp en dat is vertegenwoordigd met zo’n 0,7%. Waterdamp is water in gasvorm en is zeer variabel in de atmosfeer aanwezig. Waterdamp is een broeikasgas en waterdamp is het meest aanwezige broeikasgas in de atmosfeer. Zonder broeikasgassen zou de temperatuur op aarde 33°c graden lager liggen. Van alle broeikasgassen is waterdamp met 95% vertegenwoordigd. (bron 10)

Waterdamp (H2O) heeft dus een hele grote correlatie met de opwarming van de aarde. Tevens heeft waterdamp het vermogen om infrarood zo sterk te absorberen op een golflengte van 14 micrometer, dat het gezien kan worden als dé boosdoener van het klimaatvraagstuk. (bron 8) Zoals eerder vermeld heeft NASA berekend dat de meeste warmte van infrarood wordt afgegeven op een golflengte van 10 micrometer. Waterdamp kan dus de infrarood absorberen en warmtestraling afgeven op het moment dat het waterdamp molecuul kan meetrillen op dezelfde golflengte als infrarood. (bron 11) Dat geldt ook voor CO2 en andere broeikasgassen maar die absorptie liggen verder weg van het optimum.

Zodra het molecuul asymmetrisch is (het bestaat uit 3 of meer atomen) heeft het de mogelijkheid om te gaan trillen. Zuurstof (O2) en stikstof (N2) bestaan uit 2 atomen en zijn dus geen broeikasgassen.  Zodra waterdamp condenseert vorm het waterdruppels en water houdt warmte (en kou) beter vast dan vaste voorwerpen. Meer waterdamp kan meer warmte vasthouden. (dauwpunt temperaturen)

De mens heeft invloed op de afgifte van waterdamp. Denk aan de industrie die veel waterdamp uitstoot. De “rook” uit de schoorstenen zijn niets anders dan waterdamp vermengd met andere stoffen. Maar wat denk je van een hele warme douche. Ook dan komt er enorm veel waterdamp vrij. Kijk na het douchen maar eens in de lamp en zie hoeveel minuscule waterdruppels rondzweven. Het zijn allemaal warmte indicatoren.

Koolstofdioxide:

Binnen de klimaatwetenschap (IPCC) is men ervan overtuigd dat CO2, oftewel koolzuurgas, koolstofdioxide of kooldioxide, hét gas is dat onze aarde doet opwarmen. Ook methaan (veehouderij), dat 34x sterker de aarde zou opwarmen dan CO2 (industrie) , is een onder de aandacht liggend gas. Daar wordt echter veel minder van uitgestoten. 

Al jaren stijgt het aandeel CO2 in de atmosfeer. Ook tijdens de Coronacrisis, toen er nauwelijks weg- en vliegverkeer was en de industrie op een laag pitje stond, steeg het gehalte CO2 lineair door. Dat komt omdat de natuurlijk uitstoot van CO2 vele malen groter is dan door de mens uitgestoten CO2. Het zijn de zogenaamde natuurlijke CO2 stromen. Rotting van natuurlijk materiaal (planten en bomen) en uitstoot van CO2 via de warme (zuurdere) Oceanen tegenover de absorptie van CO2 door groeiende planten en bomen en de koelere oceanen. Maar denk ook aan de diverse natuurbranden. En welk gedeelte van de door de mens geproduceerde CO2 blijft dan achter in de atmosfeer? Dat is niet meetbaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen natuurlijke CO2 en de door de mens geproduceerde CO2. Je moet het zien als onderscheid maken tussen kraanwater en bronwater. Vul een glas voor de helft met kraanwater en voor de helft met bronwater. Het gedeelte kraanwater is niet meer meetbaar. Indien er meer CO2 in de atmosfeer komt zullen de groeiende planten profiteren maar op den duur gaan die ook weer dood en gaan die rotten. Er is dus een cyclus en een bepaalde balans die de stijging (of daling) van CO2 in de atmosfeer waarborgt. Op dit moment ligt het gehalte CO2 in de atmosfeer rond 424 ppm. We moeten ons afvragen: wat is ppm (parts per million) en wat is de relatie tussen infrarood en CO2.

Menselijk geproduceerd koolzuurgas (CO2) ontstaat door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. Daarover is iedereen het eens. Echter is het aandeel CO2 in de atmosfeer zo klein dat het niet of nauwelijks invloed heeft op de temperatuur op aarde. 424 ppm betekent 424 parts per million, in gewoon Nederlands 424 delen per miljoen. Hoe kunnen we dat visualiseren?

Je neemt een grote glazen bak (de atmosfeer) en stopt daar 1 miljoen witte knikkers in (waterdamp). Je haalt er 424 witte knikkers uit en vervangt deze door knikkers met een andere kleur, laten we zeggen zwarte knikkers (CO2). Je pakt de bak op en begint deze hevig door elkaar de schudden. (non lineair en chaotisch zoals de atmosfeer) De zwarte knikker (CO2) zullen zich gaan mengen met de witte knikkers zoals dat in de atmosfeer ook gebeurt. Je zult de 424 zwarte knikkers niet of nauwelijks nog terugvinden in de volle bak met 1 miljoen knikkers. Het aandeel van de zwarte knikkers is zo klein dat je wellicht niet eens kunt zeggen of er überhaupt zwarte knikkers in de glazen bak zitten. Pas bij het ontleden van de glazen bak komen de zwarte knikkers weer tevoorschijn. Dit gebeurt ook met onze atmosfeer. Daarnaast heeft CO2 een lager vermogen dan waterdamp om infrarood te absorberen want het ligt verder van het optimum dan H2O.

Tevens ligt het absorptiepunt van CO2 versus warmtestraling door infrarood op een golflengte van 15 micrometer en dus verder van het optimalistiepunt van 10 micrometer dan waterdamp. (bron 13) Er is echter nog steeds geen hard bewijs dat CO2 het klimaat opwarmt ondanks dat dit wel hard beweerd wordt. (Bron 13)

De Oceanen:

De Aarde bestaat voor 75% uit water. Water houdt langer warmte vast dan vaste objecten zoals de bodem of een dak. Een goed voorbeeld is de Noordzee. In het voorjaar is deze kouder dan de temperaturen op het land zodra de zon hoger komt te staan. Het land warmt sneller op dan het water. En in de herfst is de Noordzee juist weer warmer dan het land omdat het water ook minder snel afkoelt. Dergelijke cycli gebeuren ook in de oceanen. De oceanen moduleren de temperatuur op aarde door afgifte van warmte en kou en hebben daardoor hun eigen cycli. Voorbeelden zijn de PDO (de noord Pacifische golfstroom) de NAO (de Atlantische golfstroom) de IOD ( de golfstroom in de Indische Oceaan) en natuurlijk La Nina en El Nino op de Grote Oceaan. (bron 21) Met name de laatste 2 hebben veel invloed op de temperatuur op aarde omdat ze het grootst zijn. Bij een El Nino zal de temperatuur enkele tienden van graden stijgen en bij een La Nina zal de temperatuur op aarde enkele tienden van graden dalen. Het is het natuurlijke proces om de warmte en/of de kou in de oceanen af te voeren. Net zoals orkanen die ervoor zorgen dat de warmte in de tropen afgevoerd worden naar hogere breedtegraden. Het is een proces die al tienduizenden jaren bestaat en waar de mens geen invloed op heeft. Tevens hebben we gelezen dat de Oceanen een belangrijke rol spelen bij de CO2 balans.

In bovenstaande afbeelding is te zien dat op de Grote Oceaan een beginnende El Nino heerst. (warme periode – La Nina is de koude periode) Het warme water stroomt van oost naar west en moduleert zo de algehele temperatuur op aarde. Ook in de oceanen is het Yin en Yang. Er zijn veel gebieden die te koud zijn en er zijn veel gebieden die te warm zijn. Dat heet natuurlijke variatie. De warmte dit jaar op de Noordelijke Atlantische Oceaan is echter zeer opmerkelijk en een duidelijke verklaring is daar niet voor. Het is natuurlijk super makkelijk om dat aan klimaatverandering te koppelen. Men vermoedt dat het te maken heeft met de aanwezigheid van hogedrukgebieden in het voorjaar en begin zomer. Daardoor meer instraling, weinig neerslag, weinig wind en daardoor minder menging van het onderliggende koudere zeewater.

Smeltende ijskappen en gletsjers:

Veel in het nieuws is het probleem met de smeltende ijskappen. Door de smeltende ijskappen is men bezorgd dat de zeespiegel gaat stijgen. Is die angst terecht of is er meer aan de hand? Omdat we zo’n 16000 jaar na een ijstijd zitten is het wel heel makkelijk om te zeggen dat de ijskappen en gletsjers al 16000 jaar aan het smelten zijn. Toch is de meetbare smelt reeds begonnen aan het begin van de 19e eeuw toen de zonneactiviteit toenam. In Oostenrijk kun je bij de Grossglockner Gletsjer zien dat de gletsjersmelt reeds begon rond en voor het jaar 1850. In het museum op de Frans Josef Höhe is een tentoonstelling met foto’s waarin te zien is dat de Pasterze Gletsjer, zoals deze gletsjer officieel heet, tussen 1850 en 1875 zo’n 100 meter dunner is geworden over de gehele lengte van zo’n 9 kilometer. In die tijd bestonden er echter nog geen kolencentrales, olieraffinaderijen, auto’s, vliegtuigen enz. die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het terugtrekken van de gletsjers of het poolijs. Er was nauwelijks menselijke uitstoot.

Dat het ijs op de Noordpool smelt en dat de gletsjers zich steeds meer teugtrekken is onherroepelijk bewezen. Waar je vraagtekens bij kunt zetten is dat de ene gletsjer (met name op het noordelijk halfrond) krimpt, maar de andere gletsjers niet onderhevig zijn aan terugtrekking of zelfs groeien.

Een voorbeeld van een toename van ijs zijn de gletsjers op Antarctica en de Perito Moreno gletsjer in het Andesgebergte op het zuidelijk halfrond. Ook het Noorpoolijs neemt niet in alle hevigheid af zoals men in het begin van het nieuwe millennium voorspelde.

In 2007 voorspelde Dhr. Al Gore, mede beïnvloed door diverse klimaat deskundigen, dat in de zomer van 2013 de Noordpool ijsvrij zou zijn. Wat schept onze verbazing? Er ligt in 2023 meer ijs op de Noordpool dan alle voorgaande jaren (met uitzondering van 2013, 2014 en 2022 – toen lag er nog meer) en er ligt zelfs meer ijs dan toen Dhr. Gore zijn voorspelling deed in 2007. 7003 miljoen vierkante kilometer ijs in 2007 tegen 7330 km2 in 2023 op dag 208 dat betreffende jaar. In 2005 en alle jaren ervoor lag er meer ijs op de Noordpool. 

En dan even naar Antarctica, de zuidpool. De media heeft het over “ het smelten van de ijskappen”. Dat is meervoud dus daar zal Antarctica ook mee bedoeld worden. Maar op Antarctica is geen exceptionele smelt waargenomen, behalve dan ineens dit jaar. Al tientallen jaren niet. Helaas lees of hoor je daar niets over in de media. Voor het gemak heb op de interactieve grafiek van het “National Snow & Ice data Center” het jaar 1980 geselecteerd. (de rode lijn in bovenstaande grafiek) In 2021 lag er voor een heel groot deel van het jaar meer ijs en sneeuw op de zuidpool dan in 1980 of alle jaren daarvoor. Al zou ik alle jaren selecteren, dan zouden die allemaal over elkaar heen lopen en is het één spaghetti van lijntjes. De Noordpool is onderhevig aan smelt, omdat dat een oceaan is, maar de Zuidpool niet want dat is een continent. Klimaatverandering, zoals we dat nu kennen, heeft dus geen grip op de zuidpool. Maar dit jaar ineens wel. Ik zou niet weten hoe dergelijke armoede van ijs zo plots optreedt. Daar is meer onderzoek nodig.

Zeespiegelstijging:

Doordat het klimaat verandert, verandert er ook veel op land en in de oceanen. Met name zeespiegelstijging wordt genoemd en voor Nederland is dit een vrij belangrijk onderwerp omdat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt. Het is dus een belangrijke klimaatvraag waar we ons tegen moeten wapenen. Over de hele wereld wordt de zeespiegel gemeten en er zijn enorm grote variaties in de zeespiegel. Hoe worden die veroorzaakt? Is er een versnelde zeespiegelstijging zoals regelmatig in de media wordt vermeld? Het Amerikaanse NOAA (National Oceanic & Athmospheric Administration) houdt dat nauwkeurig bij.

In bovenstaande afbeelding is de relatieve zeespiegelstijging te zien voor IJmuiden. Gemiddeld stijgt de zeespiegel 2.1 millimeter per jaar. Belangrijk is te weten dat Nederland midden op een zogenaamde tektonische plaat ligt en dat er geen of weinig bodemdaling of bodemstijging is. Tevens zijn er geen actieve vulkanen in de buurt.

Er is uit de grafiek op te maken dat er tot nu toe ook geen versnelde zeespiegelstijging voorkomt. Het gaat vrij lineair omhoog. Hoe anders is dat in andere delen van de wereld, zoals Zweden.

In Zweden zien we juist een zeespiegeldaling van bijna 8 millimeter per jaar. Je kunt je afvragen waarom is er in Zweden een daling en in Nederland een lineaire stijging? Bovenstaande grafiek tref je dan ook vaak aan op het internet bij de klimaatsceptici (ontkenners) om te laten zien dat de zeespiegel daalt in plaats van stijgt. Maar dat is niet eerlijk en ook zeker onjuist. De zeespiegel daalt omdat er in Zweden sprake is van post glaciale opvering. (bron15) Bij de laatste ijstijd (+16000 jaar geleden) werd de aardkorst in de Scandinavische landen door een kilometers dikke laag ijs naar beneden gedrukt. (zoals nu bij Groenland gebeurt – het heet isostasie) Nadat dit ijs is gaan smelten veert de bodem dus weer heel langzaam terug naar boven. Vandaar dat hier een zeespiegel daling te zien is omdat de aardkorst opveert. De grens van de opvering ligt over Denemarken en Noord Duitsland. Doordat de ijsmassa 16000 jaar geleden in Nederland niet dik genoeg was is er in ons land geen sprake van enige opvering van de aardkorst.

De laatste grafiek (figuur 9) is er één die vaak door klimaatalarmisten wordt gebruikt en laat de zeespiegelstijging zien in Manilla op de Filipijnen. Ook hier wordt dan niet de volledige waarheid verteld. De Filipijnen liggen op de rand van een tektonische plaat waar ook veel vulkanisme heerst. Ten noorden van Manilla ligt een actieve vulkaan, de Taal. Doordat diep onder de grond de magmakamer steeds verder gevuld wordt, veert de aardkorst onder de vulkaan op. De vulkaan wordt langzaam groter. Door deze opvering, daalt enkele tientallen kilometers rondom de vulkaan de bodem ( de aardkorst ligt (drijft) op vloeibare magma en is dus flexibel) en dat gebeurd dus ook in Manilla. Dit heet extensietektoniek of korstextensie. Bij een bodemdaling heb je dus een relatief snellere zeespiegelstijging. (bron 16) Tevens wordt er in Manilla, net als in Jakarta, maar daar is geen data van, veel grondwater opgepompt waardoor de stad langzaam steeds verder weg zakt

Reeds in 2014 heeft het KNMI een prognose gemaakt omtrent de zeespiegelstijging op de Noordzee. Hierin is te zien dat de berekende doelen bij lange na niet bereikt worden. Er zou vanaf 2014 een versnelde zeespiegelstijging gerealiseerd moeten worden wat tot op heden nog niet is gebeurd.

Lastenverzwaring om de consequenties van zeespiegelstijging tegen te gaan in de toekomst kan geen kwaad. Als de zeespiegel lineair door stijgt zullen de dijken en duinen toch wel omhoog moeten. Belastingen heffen om zeespiegelstijging tegen te gaan is flauwekul. CO2 belasting gaat ook niet werken want de mens wil primaire levensbehoeften blijven waarborgen en heeft een grote behoefte aan zelfverwezenlijking zoals beschreven in de pyramide van Maslov (bron 30) De mens blijft toch wel geld uitgeven om zichzelf te bevredigen. We rijden nog allemaal auto en vliegen nog allemaal naar zonnige oorden. 2 tientjes CO2 belasting houdt dat niet tegen en help zeker niet in het klimaatvraagstuk.

Verstedelijking:

Door toename van de welvaart is er een  toename van de wereldbevolking en is er meer behoefte aan o.a. woningen en infrastructuur. Deze woningen zijn wellicht bestaande woningen maar er zullen ook woningen en andere infrastructurele projecten gebouwd moeten worden. Wegen moeten worden verbreedt, parkeerplaatsen moeten worden aangelegd en daarvoor moet de natuur vaak wijken. De behoefte van de mens is groter dan de liefde voor de natuur en dat is onverminderd één van de oorzaken van klimaatverandering. Iedereen weet dat donkere kleuren meer warmte vasthouden dan lichte kleuren. Een goed voorbeeld zijn de beide polen op aarde. Ook in de zomer komt de temperatuur daar nauwelijks of niet (Antarctica) boven nul door 2 oorzaken. De directe straling van de zon is uiteraard minder vanwege de schuine stand van de Aarde maar ook vanwege het Albedo effect. Albedo is het effect van het weerkaatsen van zonlicht. Sneeuw en wolken reflecteren meer zonlicht (89%) dan aarde en water of asfalt en beton. (Gras slechts 23%) (bron 18) Hierdoor neemt de langgolvige warmtestraling toe

Doordat er in de loop van de tientallen jaren, met name op het noordelijk halfrond, veel natuur is verdwenen en daarvoor asfalt en beton in de plaats is gekomen, heeft dat z’n weerslag op de globale temperatuur. Het noordelijk halfrond heeft ook veel meer landmassa dan het zuidelijk halfrond en is daardoor bevattelijker voor temperatuurschommelingen.  Een bos of woud (Amazone gebied – Veluwe) beschermt het aardoppervlak tegen directe zonnestraling. De bomen zorgen voor schaduw.

In een bos is het op warme dagen altijd koeler dan in de stad of stedelijk gebied. Zolang de mens door blijft gaan met het vernietigen van de natuur en daarvoor in de plaats asfalt en beton neerlegt, zal de temperatuur op aarde oplopen.

Verdienmodel:

Inmiddels is het klimaat of klimaatverandering een verdienmodel geworden. Iedereen die iets wil roepen over de opwarming van de aarde en ook een beetje ondernemersbesef heeft kan flink geld verdienen aan het klimaat. Helaas zijn het met name de alarmisten die flink scoren want klimaatopwarming verkoopt. Tegengeluiden van sceptici worden afgedaan als wappiegedrag of het zijn klimaatontkenners. Iets wat er altijd is, en is geweest, kun je echter niet ontkennen.

Het zou hetzelfde zijn als dat je gaat ontkennen dat water bestaat. Het gaat om de toon die de muziek maakt en hoe je het brengt. Tegenwoordig wordt elke (natuur) ramp weggeschreven als zijnde “veroorzaakt door de klimaatopwarming”. Je hoeft niet heel slim te zijn om te onderzoeken dat die stelling flauwekul is. Zoals het “fact checking en truth finding” principe. Tevens is het klimaat inmiddels ook in de politiek verweven. Rob Jetten stelt zich voor als de klimaatdrammer, en is inmiddels Minister van Klimaatzaken, terwijl ik bijna voor 100% zeker weet dat hij nog nooit 1 letter heeft gelezen over het klimaat of hoe de diverse klimaatzones in elkaar steken. (speculatief) De politiek laat zich leiden door wetenschappers die veel belang hebben bij de berichtgeving omtrent een warmer wordende wereld. Hierdoor komen flinke subsidies, van ons belastinggeld, vrij waarvan wederom goed geprofiteerd wordt. Zelfs voor flauwekul onderzoeken, zoals deze:

CO prairie dog study to examine climate change – The Denver Post

De Amerikaanse overheid heeft $ 850.000,- beschikbaar gesteld om het gedrag van de prairiehond vast te stellen en hoe zijn gedragingen zijn m.b.t. klimaatverandering in een staat (Kansas) die juist het minst van de klimaatverandering merkt.

Dhr. Gore is natuurlijk de grootste klimaatcharlatan die er rond loopt. Zijn commercieel succes “the inconvenient truth” (film uit 2006) heeft bewezen dat van de toenmalige doemscenario’s nog steeds niks terecht is gekomen. Op de Noordpool ligt in de zomer nog steeds ijs, de ijsberen doen het beter dan ooit, de zeespiegel is nauwelijks gestegen (dat hebben we zojuist aangetoond) en de aarde is niet 2°c opgewarmd sinds 2006, maar slechts 1.28° sinds 1850. En we zijn inmiddels 17 jaar verder. (bron 23)

Zelfs Shell gaat mee in de klimaat hysterie door z’n eigen core business (het verhandelen van olie en chemische producten) te verkwanselen ten behoeve van de zogenaamde energietransitie. Allemaal onder druk van milieu- en klimaatclubjes die procederen tegen iets waar ze zelf geen verstand van hebben maar waarschijnlijk zich slechts laten beïnvloeden door de media en internet. Al moet ik wel zeggen dat groene energie de toekomst heeft en dat ik absoluut vóór duurzaamheid ben. Tevens is het een onderneming die blijft zoken naar vernieuwing voor de contnuiteit van het bedrijf. Indien we olie en gas echt niet meer nodig hebben zijn wind en zonne-energie een fantastisch alternatief.

Dan hebben we nog Greta Thunberg die liever staakt en niet op school zit en door haar ouders en diverse stichtingen en bedrijven volledig uitgebuit wordt om haar klimaatverhaal te vertellen tegen wereldleiders terwijl ze, vanwege schoolabsentie, waarschijnlijk nog geen staartdeling kan maken. Deze inmiddels 20 jarige spijbelaar gaat ons vertellen dat haar jeugd verpest is en dat we op de rand staan van uitsterven als we zo doorgaan. Wat ze zegt en voorleest is allemaal gescript door haar marketing bureau. Greta is inmiddels een merk/product waarmee lekker verdiend wordt. Eigenlijk moet je zielsveel medelijden hebben met dit meisje.

En zo zijn er nog legio voorbeelden van diverse verdienmodellen en subsidiepotjes waardoor veel zogenaamde pseudo wetenschappers flink in gegraaid wordt om een aandeel in het klimaatvraagstuk te krijgen. Het is jammer dat het voor eigen gewin is en dat de waarheid zo nu en dan een beetje verdoezeld wordt of dat er onwaarheden vertelt worden. Maar nu klink ik als een ontkenner en juist met dit artikel wil ik aantonen dat ik dat niet ben. Ik ben wel kritisch!

Bangmakerij:

Als de angst regeert gaan meer mensen geloven dat iets waar kan zijn. Ook de marketing tool “de kracht van herhaling” is een sterk argument om mensen iets bij te brengen. Hoe vaker je het hoort of leest des te beter kun je het onthouden of neem je er aanstoot aan. Als meerdere mensen telkens maar tegen je zeggen dat je lelijke tanden hebt dan ga je toch aan jezelf twijfelen, ook al vind jij je tanden de mooiste van de wereld. De klimaatboodschap die wordt verkondigd op TV of op internet wordt over het algemeen door betrouwbare mensen verteld en dat wordt dagelijks gedaan. Nieuwslezers, weermannen- en vrouwen en politici, allemaal mensen die zeer gerespecteerd worden. Angst zaaien is een afleiding om details die het doel niet halen te laten vergeten.  “Het is zeer ernstig met het klimaat gesteld” en “onze kinderen zullen niet meer weten wat sneeuw is” . Laten we dat eens gaan toetsen:

Figuur 14 laat de temperatuur zien op de Noordpool dit jaar. De zwarte horizontale lijn is het 0°c niveau. De blauwe lijn geeft de gemiddelde temperatuur aan van de periode 1958-2002. Dat is nog het oude, langere en koudere klimaatgemiddelde. Tegenwoordig is het nieuwe klimaatgemiddelde 1991-2020. De oranje lijn is de gemeten temperatuur in 2023. Die wijkt alleen in het begin van het jaar flink af en loopt voor de rest van het jaar, met name nu in de zomer, vrijwel parallel met de groene. We zullen zien dat de lijn in het najaar weer wat gaat afwijken maar ik zie hier geen gekke dingen omdat de temperatuur op de Noorpool bijna het gehele jaar dik onder nul ligt.

Dan de gemiddelde temperatuur op aarde vanaf 1979 gemeten door diverse satellieten. Hiermee wordt de temperatuur in de lagere atmosfeer gemeten. Die was in november zelfs -0.08°c koeler dan het huidige klimaatgemiddelde 1991-2020. Het vorige klimaatgemiddelde was 0.12°c koeler. Dat zijn verschillen die geen mens of dier waarneemt omdat ons lichaam is ingesteld op dag en nacht variaties die vele graden hoger en/of lager liggen. De aarde is dus na 1991 nauwelijks opgewarmd. (bron 13) Alleen 2 stevige El Nino fenomenen in de Grote Oceaan in 1998 en 2016 hebben de gemiddelde temperatuur hoog gehouden. En de temperatuur is weer wat dalende, precies zoals de zonneactiviteit die de afgelopen 3 jaar minimaal was en in overeenstemming met de La Nina. (zoals eerder hierboven uitgelegd) De uitstoot van CO2 gaat echter onverminderd voort en dan zou een daling van temperatuur theoretisch niet kunnen als je CO2 de schuld geeft van de opwarming. Nu met de aankomende El Nino zal de temperatuur weer wat stijgen.

Het is ook de beleving van het weer. Weer is geen klimaat. Doordat we sinds de jaren 80 flink zijn gaan investeren in schonere lucht is de instraling van de zon ook verbeterd. Kijk maar eens naar de kansen op mist tegenwoordig. Doordat er minder vuile aerosolen (roet etc.) in de lucht zitten kan een gecondenseerde waterdamp molecuul zich niet binden aan dat vieze luchtdeeltje. (bron 27)  Door die schonere lucht vermoed men ook dat de warmterecords daardoor zullen toenemen. Het zonlicht heeft geen barrière meer doordat er minder verstrooing is. De stralingsbalans is als zodanig positief. De kortgolvige straling (dus de directe instraling vanuit de ruimte door infrarood in onze atmosfeer) neemt daardoor toe. De warmtestraling van de broeikas moleculen dus ook. 25% van de straling wordt weer de ruimte in gereflecteerd, 19% wordt geabsorbeerd door de broeikasgassen en 51% bereikt het aardoppervlak. Maar in deze materie wil ik me nog iets beter inlezen.

Door meer CO2 in de lucht wordt de planeet groener (mits de mens niet de helft weghaalt) omdat koolstofdioxide door de planten en bomen wordt opgenomen als voedingstof. De grootste opname van CO2 gebeurd door de planten en plankton in de oceanen die daardoor wat kunnen verzuren.  Een plant groeit het best bij een ppm van 1270 terwijl we nu op slechts 424 ppm zitten.

Daarbij is CO2 logaritmisch en is het bij een bepaald gehalte verzadigd en heeft het geen invloed meer. Hiervoor citeer ik natuurkundige Nick Lutsko via Why The Radiative Forcing of CO2 is a Logarithmic Function of Atmospheric CO2 Concentrations (nicklutsko.github.io)

“ De conventionele verklaring hiervoor komt van de details van absorptiespectra. Broeikasgassen hebben absorptielijnen, bepaalde golflengten waarop ze elektromagnetische straling absorberen. Naarmate de concentratie van een gas toeneemt, verzadigt de absorptie uiteindelijk en is er geen straling meer op die golflengte om te absorberen. Maar absorptielijnen hebben een eindige breedte, dus hoewel de absorptie maximaal is bij één golflengte, neemt deze exponentieel af naar beide zijden van die golflengte. Zodra de centrale golflengte verzadigd is, vindt de absorptie meestal plaats in de “vleugels” en neemt de forcering logaritmisch toe naarmate de concentratie van het broeikasgas verder wordt verhoogd. Huidige niveaus van CO 2 zijn hoog genoeg dat de belangrijkste absorptieband — de 15 μ m-golflengte — is verzadigd, dus de meeste extra absorptie komt van de vleugels die niet gevoelig zijn voor warmteoverdracht. “

Het beste vergelijk kun je maken met water en ranja. Neem een groot glas en doe daar een klein beetje water in. Neem een klein slokje en het enige wat je proeft is water. Pak een volle fles ranja en gooi een klein beetje in het water. Het water zal zoeter smaken. Vul nu de helft van het glas met ranja. Het smaakt zoeter dan de vorige slok en je proeft alleen nog maar ranja. Doe de rest van de fles ook in het glas en je proeft hetzelfde als bij de vorige slok. Je proeft slechts ranja. De ranja is daarmee logaritmisch geworden. Het heeft geen invloed meer op de smaak.

Als de zonneactiviteit afneemt en daardoor de straling afneemt is er straks voor de broeikasgassen geen golflengte meer om mee te trillen. CO2 kan dan 100x toenemen maar het is logaritmisch geworden omdat er geen straling voorhanden is.

In 2009 heeft zelfs Prins Charles van Groot Brittannië zich ook in de klimaatdiscussie vermengt. In een interview op 9 juli dat jaar in The Independent heeft de prins aangegeven dat er nog slechts 96 maanden over waren om de wereld te redden van de ondergang. We zijn inmiddels 144 maanden verder en we leven gelukkig nog. Bangmakerij ten top.

https://www.independent.co.uk/climate-change/news/just-96-months-to-save-world-says-prince-charles-1738049.html

Klimaatverandering (gunstig of ongunstig) dringt dus door in alle lagen van de samenleving. Dat dus: iedereen wil meepraten maar ze slaan soms de grootste onzin uit of de plank volledig mis.

Fact check/conclusie:

De Aarde warmt langzaam op door natuurlijke variatie van de zon die daarentegen ook invloed heeft op afkoeling van het klimaat.

De mens heeft weinig tot geen invloed op het klimaat mits we de natuur in stand houden. Verstedelijking en ontbossing is echter een groot probleem en draagt bij aan de opwarming.

Een warmer klimaat is gezonder dan een kouder klimaat. Het is beter voor de plantengroei en warmte is beter voor mens en dier die veelal warmbloedig zijn. Er sterven meer zoogdieren (dus ook de mens) aan de kou dan aan de warmte.

CO2 is niet de boosdoener van de klimaatverandering. Waterdamp is een sterker broeikasgas doordat het meer aanwezig is.

De ijskappen smelten niet zo snel als in de doemscenario’s  van de diverse klimaatmodellen berekend worden of in de media wordt vermeld.

De zeespiegel stijgt niet zo snel als dat de wetenschappers en media ons doen geloven maar lineair positief.

Er ligt, in tegelstelling tot diverse rapporten uit 2007 en later, nog steeds ijs op beide polen in de zomer.

Het fabeltje “zure regen” zoals in de jaren 80 werd voorgeschoteld heeft nooit plaatsgevonden dus is het de vraag of de klimaat doemscenario’s wel uitkomen.

Weer is geen klimaat (figuur 17) Het weer is dynamisch, non lineair en chaotisch en speelt zich ook af in de hogere luchtlagen en verandert dagelijks, i.t.t. het klimaat die zich alleen afspeelt in de lagere luchtlagen en zeer traag is.

Tot slot:

Bovenstaand artikel is uiteraard niet volledig. Zoals gezegd is er nog veel meer te vertellen en zullen er wellicht dingen in staan die ik misschien niet goed heb begrepen, niet volledig heb uitgelegd of ben vergeten. Ik steek gewoon m’n nek metershoog (hoe lang kan een nek zijn?) boven het maaiveld uit op deze manier en ben nog steeds bezig met deze klimaat materie tot mij te nemen. Bekritiseer ik hiermee de gevestigde wetenschap? Nee volgens mij niet, want ik heb zelf onderzoek gedaan en probeer alles, zo goed en zo kwaad mogelijk, netjes te onderbouwen. Maar ik zie de commentaren, negatief en positief, graag tegemoet. De discussie is open dus schiet er maar op! Houd het netjes.

Fijn weekend

BRONNEN:

BRONVERMELDINGEN:

Bron 1:                Wikipedia/sahara

Bron 2:                Wikipedia/zon

Bron 3:                Wikipedia/zonnestelsel 

Bron 4:                noaa.gov/enso

Bron 6:                dfi.dk/thecloudmystery

Bron 7:                Wikipedia/Dalton minimum

Bron 8:                Wikipedia/infrarood

Bron 9:                Wikipedia/lucht

Bron 10:              Wikipedia/broeikasgas

Bron 11:              klimaatveranda.nl/co2

Bron 12:              CO2earth.com

Bron 13:              de groene rekenkamer.nl/co2/dickthoenes

Bron 14:              noaa.gov/sea level trends

Bron 15:              Wikipedia/post glaciale opheffing

Bron 16:              Wikipedia/tectonische daling

Bron 17:              knmi.nl

Bron 18:              Wikipedia/albedo

Bron 19:              the urban developer

Bron 20:              nsidc.org/arctic

Bron 21:              cpc.ncep.noaa.gov

Bron 22:              tropical tidbits.com

Bron 23:              the inconvenient truth

Bron 24:              quality-bookings.nl

Bron 25:              ocean.dmi.dk/arctic

Bron 26:              drroyspencer.com

Bron 27:              Wikipedia/aerosol

Bron 28:              zmescience.com

Bron 29:              climatreanalyser.com

Bron 30:              Wikipedia/Abraham Maslov

Ronaldo
Author: Ronaldo

70 comments

 1. Goedenavond Ronaldo.
  Ten eerste mijn complimenten voor dit verhelderende en mooie verslag.
  Ik mag het denk ik nog wel een keer goed lezen om alles echt te begrijpen, maar heb er nu al een boel goede en begrijpelijke info uitgehaald, waarvoor dank! Het is wat dat betreft jammer dat alleen de leden van deze site kennis kunnen nemen van deze informatie. De meesten moeten het (helaas) doen met de voorgekauwde info uit de media…( en slikken dat als zoete koek.) Nogmaals dank!

  1. Dank je wel Jolanda.
   Ik schrijf ook voor Fantastisch Oostenrijk en die had afgelopen week 125K aan bezoekers. Ik zal Eric vragen of ik dit artikel in de loop van de tijd ook daar mag plaatsen.
   We hebben afgesproken elkaar niet in het vaarwater te zitten namelijk.

   1. Uiteraard …fantastisch stuk waRin ik me 100 procebt in kan vinden…. he hoort me nog.

   2. Kijk! Dat zou super zijn! En wordt aan gewerkt, las ik al.
    Alleen maar goed als (veel) meer mensen dit lezen, en zo ook eens het eerlijke verhaal van de andere kant horen! 🔝

 2. Wow Ronaldo. Wat een uitgebreid artikel waarin heel veel wordt toegelicht en samengevat. Wetenschappers zullen het al te graag weerleggen want wat je schrijft raakt hen natuurlijk in hun baan, in hun geldstromen. Als alles zo vanzelfsprekend is rondom klimaat, is er geen onderzoek nodig.

  Jouw punt van de terugtrekkend gletsjers van voor de grootschalige industriële revolutie is iets wat me al lang bezighoudt. Zeker als het een uitgesteld effect heeft (de C02) kan het toen nog niet gespeeld hebben. Dan kan de CO2-kaart echt de prullenbak in. Op IJsland paar weken terug vertelde onze gids dat het oudste ijs daar op de grote gletsjers hooguit 500 jaar oud is. Het is ontstaan in de kleine ijstijd in de middeleeuwen. Voor die tijd lag er beduidend minder ijs. En de eerste bewoners van IJsland hadden dus minder ijs dan nu!!!!! Die grote gletsjers zijn de restanten van nog grote gletsjers van eeuwen terug. En ze smelten nu nog steeds inderdaad…wat wordt toegerekend aan klimaatverandering.

  Als je dan bedenkt…wat is er na grofweg het jaar 1600/1700 veranderd: toegenomen bewoners maar vooral: veel meer houtkap. Eerst om plek te maken voor extensieve landbouw en later voor industie/woningen en mijnbouw. Bossen creeëren een micro-klimaat. Afname van bossen zorgt voor afname van water in die omgeving. Drogere bodem. Die warmt sneller op. En dan zou je kunnen beredeneren dat bv. de Alpen (waar wellicht veel bos is verdwenen maar zeker ook in de laagvlaktes eromheen) minder luchtvochtigheid hadden en dus minder regen/sneeuw en ook hogere temperatuur in de omgeving. Een regionaal effect wat de smelt in gang zetten.

  En punt 2, wat je ook aankaart, hiermee samenhangend is: als bos afneemt en grasland toeneemt, heb je meer hitte-instraling die in de avond/nacht uitstraalt. Of zelfs in de bodem blijft. Ook dat levert hogere temperaturen op. Zoals urban-heat-islands maar dan net wat anders.

  Mijn stelling/onderzoeksvraag: het oppervlakte aan bos weer op niveau brengen van rond 1600/1700 (en dan wereldwijd) kan een enorme bijdrage leveren aan het doen dalen van de temperatuur.

  Tot zover mijn bescheiden bijdrage.

  Oja: 2 bronnen:

  Ontbossing en Herbebossing vanuit een Historisch Perspectief

  In 6000 jaar tijd is meer dan de helft van Europa’s bossen verdwenen

 3. Mn uitgebreide reactie is wachtend op moderatie…. 🙂

   1. Top. Zie 1 fout. Ik schrijf 500 jaar oud over de IJslandse gletsjers. Dat moet 750 tot 800 jaar oud zijn.

 4. Lag dit bericht al op de plank Ronaldo of was dit jouw vakantie 😂 en ben je weer aan het werk?
  Heb het gelezen maar zal het nog een paar keer moeten doen om e.e.a. meer te kunnen begrijpen want vind het een lastige en soms ook moeilijke materie. Kan mij er wel in vinden wat jij schrijft. Als leek ga ik op mijn gevoel en verstand af inzake het nieuws en berichten die op mij af komen.
  Net als de “berichten” in o.a. 2018 en 2019, dat we maar moesten gaan wennen aan droge, hete zomers met temperaturen van 35 á 40+ C. (dit schreef ik 4 dagen geleden nog). Alleen hier om ben ik al “blij” met de huidige weersomstandigheden al zal niet iedereen dit met mij eens zijn gezien de vakantieperiode voor velen onder ons. Helaas geen Vakantieweer Nu 😉.
  Dank voor het uitsteken van jouw nek in ieder geval met dit bericht.

  1. Het lag al een tijdje klaar inderdaad en bleef elke keer twijfelen of ik het zou publiceren. Ik heb het zelfs een vriend (natuurkundige) laten lezen en die vond het een goed artikel. Maar ook hij wist niet al teveel van de materie maar kon zich vinden in de theorie. Met name of ik bepaalde onderwerpen bij het rechte eind heb, zie ik iets over het hoofd, ben ik wel voldoende geïnformeerd? Dat soort zaken.
   Het is voor mij een uitlaatklep. Dit is wat ik ervan weet en vind na onderzoek. Je kunt echter niet alles weten in een relatief betrekkelijk korte tijd.
   Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dit neersabelen. Maar dan heb ik zeker weer wat geleerd.
   Met name het kwetsbaar opstellen terwijl eigenlijk 17 miljoen Nederlanders het zouden kunnen lezen vind ik spannend.
   Meteorologie is mijn ding en klimatologie nog niet. (helemaal)

   1. Zou graag de reactie van GH, HvL of RvdB hierop zien. Niet om ze aan te vallen, maar om te kijken of ze dit perspectief durven objectief te bekijken. Wie stuurt het op naar ze? 😉

 5. Mooi geschreven ronaldo💪 ook ik heb nog 5 keer nodig om het over te lezen om bepaalde punten te begrijpen of wellicht helemaal nooit🤣 fijne avond!

 6. Wat een heerlijk onderbouwd verhaal.
  Hier geloof ik sowieso meer in dan alle roepers in de media.
  Ook ik ben geen ontkenner maar de feiten missen te vaak in de media.

  Dank je wel Ronaldo! Vaker van dit, zo rete interessant

 7. Bedankt Ronaldo voor dit super uitgebreide en onderbouwde artikel. Ik heb het met veel interesse gelezen.
  Voor veel onderwerpen zijn uiteraard bronnen te vinden voor beide kanten van het verhaal, want als je er naar zoekt, dan zul je vinden. Feit lijkt alleen dat er meer moeite moet worden gedaan om tegen de stroom in te gaan dan om erin mee te gaan.
  Des te belangrijker is het om je artikel te delen.
  Complimenten nogmaals.
  Groet Peter

 8. Toch blij dat iemand voor mij opschrijft hoe ik erover denk. Hulde Ronaldo.

 9. Overigens nu dus de vakantie gehad met de Tesla en de doemverhalen van laadstress zijn gewoon niet waar. Laden is net als tanken. Brandt het lampje en de volgende tank is 30km verderop heb je ook stress en ga je dus eerder tanken. Laden hetzelfde. De navigatie houdt rekening met verwachte restcapaciteit en past eventueel aan zodat je nooit zonder zit. Laden duurt max 20 minuten bij een snellader. Ff plassen en je je hebt alweer voldoende. Wachtrijen ook niet, want ook daar houdt de navigatie rekening mee. Doe dat maar eens bij een tankstation. Vaak laden? Neuh 3x en dat is mooi elke 2u. Nog nooit zo uitgerust aangekomen. Nee wij zijn om, nooit gedacht overigens.

 10. geen yin zonder yang, dus aan mij nu om tegengewicht te bieden aan Ronaldo’s bericht. Ronaldo en ik hebben onderling al wat geappt, dus hij weet al dat er (volgens mij) tientallen zaken in zijn bericht staan waar ik het in kleine / grote mate mee oneens ben. Hier een opsomming van de belangrijkste zaken:

  Zelf onderzoek doen wil niet zeggen: ‘wat info op het internet lezen’ en verzamelen. Wel dat je zelf zaken meet (op terrein, uit data haalt, …). Klimaatwetenschappers wegzetten als pseudo-wetenschappers is echt wel een belediging naar die mensen toe. Net als hen wegzetten als graaiers in de subsidiepot. Erkenning, dat daarentegen wel, en de grootste erkenning komt wanneer iets groots (zoals CO2 is niet de oorzaak van klimaatverandering) weerlegt kan worden. Eeuwige roem voor die persoon. Alleen gebeurt dat niet …

  De zon: is een vreselijk constante ster wat instraling (irradiance) betreft. Zonnecyclus/-vlekken doet er niets aan. Indien toch, zou het al 40 jaar koeler moeten worden wegens afnemende zonnecycli, wat niet gebeurt

  Svensmark: heeft niets aangetoond, behalve dat kosmische straling enkel in Azorengebied voor 0,5% meer lage bewolking kan zorgen. Elders in de wereld geen extra wolken. Charlatan dus.

  infrarood: ook in poolnacht is er warmte-afgifte en dus infrarood uitstraling,
  NASA heeft berekend dat meeste absorptie van IR bij golflengte 10 micrometer gebeurt? Euh neen, de meeste IR-uitstraling bij een zwart lichaam van 290°K, zoals onze aarde

  waterdamp: is irrelevant, want op de hoogte in de atmosfeer (stratosfeer) waar de uiteindelijke uitstraling van IR naar de ruimte gebeurt, zit amper water meer, wel CO2. Het is duidelijk dat je niet doorhebt hoe het proces van het versterkte broeikaseffect precies werkt.
  Een waterdampmolecule valt na 4 dagen alweer uit de atmosfeer, bij CO2 is dat meer dan 100 jaar

  CO2: ‘CO2-gehalte tijdens Corona steeg door, dus dat wil zeggen dat het van natuurlijke oorsprong is’?
  Huh? Dat wil dan zeggen dat het CO2-gehalte in de lucht al sinds het bestaan van plantengroei in de wereld (400 miljoen jaar geleden) alleen maar naar omhoog gaat @Ronaldo? Tuurlijk niet. De concentratie aan C12 t.o.v. C13 in de lucht neemt toe. Dat kan enkel verklaard worden omdat in planten (huidig, maar ook fossiele brandstoffen meer C12 zit dan C13 t.o.v. de lucht. Dus bij die verbranding –> meer C12 in de lucht + daardoor ook minder O16. Je kan door de mens geproduceerde CO2 dus wel degelijk achterhalen.
  En het is echt niet zo dat er in de corona-jaren geen CO2-uitstoot was. Vliegtuigen bleven gewoon vliegen (leeg), fabrieken bleven werken en in grote delen van de wereld was er zelfs helemaal geen lockdown
  Je kan niet eerst zeggen dat 99% van de lucht uit inert N2 en O2 bestaat dat niets doet en dus niet relevant is, om daarna de overblijvende 1% te ridiculiseren.
  Er zijn de laatste 20 jaar wel degelijk studies verschenen die op het aardoppervlak de verandering in teruggestraalde warmte door CO2 effectief hebben gemeten. Geen hocus pocus, maar gewoon onderzoek doen … en meten maar. Ik kan je een aantal links bezorgen als je wil.

  oceanen: PDO, NOA … check je afkortingen @Ronaldo. De ontdekker van de PDO heeft trouwens zelf toegegeven dat de PDO eigenlijk helemaal niet bestaat
  En ook hier is er veel meer yin dan yang. Geen natuurlijke evolutie dus. En niet enkel het wateroppervlak, wel tot op grote diepte van 2km

  smeltende ijskappen: Ook in de jaren 1800 was er al een stralingsforcering van 0,5Watt/m² t.o.v. 1750
  En Al Gore is geen klimaatwetenschapper, dus wat die man heeft uitgekraamd doet er in de verste verte niet toe

  bangmakerij: opwarming door CO2 gaat niet lineair, maar gaat van evenwichtssituatie naar evenwichtssituatie, zoals veel processen in de chemie en natuurkunde. Bij een El Niño krijg je een plotse boost in temp en wordt een nieuw evenwicht bereikt, tot er een nieuwe El Niño komt en er weer een nieuw evenwicht komt, enzoverder
  CO2 goed voor planten? In serres van land- en tuinbouw misschien wel, maar je moet hier in de oostelijke helft van BE eens komen kijken hoeveel bomen hier de laatste 5 jaar bijna volledig kaal zijn geworden door de hete droge zomers sinds 2017. Dankjewel CO2, groeien maar.
  Het absorptiespectrum van CO2 is helemaal nog niet verzadigd, enkel tussen 13 en 17 micrometer, zelfs niet als er 100 keer meer CO2 in de lucht zit dan nu is het volledige spectrum verzadigd. Gelukkig is die absorptiecurve wel logaritmisch, anders zouden we meteen over 30°C opwarming spreken. Maar ik merk dat je niet echt mee bent met wat ‘logaritmisch’ juist wil zeggen in deze context, want wat is dat voor een uitspraak: ‘CO2 is logaritmisch geworden omdat er geen straling voorhanden is’?

  de fact check: zullen we dat maar gewoon overslaan want er zijn gewoon geen facts gecheckt

  Hier nog een figuur over hoeveel verschillende moleculen / stoffen in de atmosfeer bijdragen aan de stralingsforcering met de onzekerheid erop (het zwarte lijntje in elke gekleurde balk). Vooral bij de aerosolen is die onzekerheid nog erg groot.

  1. Top Frederic.
   Zeker blij met je reactie. Inderdaad achter de schermen al wat overleg gehad en je gemeld dat je alles mag melden.
   Zoals gezegd: door schade en schande wordt je wijzer. Jouw informatie ga ik zeker even tot mij nemen en onderzoeken.

   Eén ding wil ik wel snel even kwijt: de werkelijke klimaatwetenschappers heb ik hoog zitten. Daar is geen discussie over. De charlatans en pseudo wetenschappers zijn de mensen die voor eigen gewin, zonder studie, veel geld scheppen van jouw en mijn belastingcenten. (maar in NL en BE gebeurt dat minder al ken ik wel een paar namen noemen) Ik noem een Greta Thunberg en Al Gore als voorbeeld, maar ook een Michael Mann (the hockeystick meneer) Zack Labee, Gene Hausfather enz.
   Dat zijn mijn inziens lieden die de meest gruwelijk berichten de wereld inwerpen, zonder gedegen onderbouwing, zonder gedegen onderzoek, zonder gedegen opleiding (heb ik ook niet) maar wel commercieel georiënteerd en belust op dikke dollars.
   Mijn onderbouwing heb ik in mijn bronvermeldingen vermeld. Uiteraard heb ik niet de middelen om zelf onderzoek te doen en met een centimeter aan het strand de zeespiegelstijging te meten. Dat zul je ook begrijpen.
   Ik ga jouw standpunten zeker meenemen maar vooralsnog blijf ik achter mijn artikel staan. Maar ik zal zeker mijn ongelijk toegeven op het moment dat ik jouw standpunten kan verklaren.
   Dank je wel voor je uitgebreide reactie. Ondanks dat je onderdelen neersabelt, waardeer ik het ten zeerste. Maar dat wist je al op de app. 😉

   1. Mannen. Complimenten voor de wijze waarop de discussie wordt gevoerd.
    Op deze manier maken jullie/we van de komkommertijd een gele leerzame tijd.

    @Fre: je noemt dat er al vanaf 1750 toename is van stralingsforcering van 0.5watt/m2. Kun je dat wat meer duiden? Sluit aan bij mijn punt over ontbossing door bevolkingstoename en het gebruik van hout voor o.a. bouw en als brandstof. De C02 van toen was niet fossiel lijkt me maar vooral veroorzaakt door grote mate van ontbossing. Wat de facto hernieuwbare stoffen zijn….als je ze zou herplanten. Herbossing in grootschalige mate moet toch wel impact kunnen maken.

    1. het stukje van de stralingsforcering in mijn reactie (+0,5W/m² in de jaren 1800 t.o.v.) mag je negeren. Die woorden trek ik dus terug. Er zijn wel studies die dat beweren, maar is een veel te extreme berekening.
     Maar over je ontbossing-punt: uiteraard. CO2 in atmosfeer hoeft niet van fossiele oorsprong te zijn om bij te dragen aan opwarming. Ontbossen en hout verbranden is ook al goed. En ja, de wereld grootschalig herbebossen heeft sowieso een impact

  2. Jouw eerste punt ben ik het absoluut niet mee eens. Wat Ronaldo hier heeft gedaan is naar mijn mening literatuuronderzoek en dat is wel degelijk onderzoek.

   1. maar dan moet je een volledig onderzoek doen @Roland, en niet enkel de bronnen gebruiken die in je vooraf ingesteld idee passen en de andere die je niet aanstaan eruit laten. Dus had Ronaldo in zijn bericht eerst verteld hoe het versterkte broeikaseffect door CO2 als proces volgens de wetenschap juist werkt en daar dan kritiek op gehad volgens andere infobronnen, dan was het een heel ander verhaal en ben je aan het onderzoeken. Maar nu niets daarover. Voor 1940 dacht de gevestigde wetenschap ook nog dat extra CO2 in de atmosfeer niet belangrijk was, tot men vanaf dan de hogere (koudere en ijlere) luchtlagen is beginnen onderzoeken op hun stralingsvermogen en men de werking van het natuurlijke en versterkte broeikaseffect echt is beginnen begrijpen. Daar nu niet over spreken is 80 jaar wetenschappelijk onderzoek de vuilbak in kieperen.

  3. Duidelijk is dat veel zaken effect hebben op het weer/het klimaat..

   Voor mij zijn er veel te veel processen waar ik weinig of niets van af weet dus ik beperk me als leek tot de zaken die ik constateer zoals de afsmelt gletsjers en de veel beperktere zeespiegelstijging dan soms wordt gepresenteerd.. ik lees veel artikelen op de site van klimaatgek en realiseer me ter dege dat er zoveel info is dat ik dat toch niet kan bevatten.

   Milankovitch cycli… volgens mij niet genoemd hier maar reuze interessant (maar een invloed op de zeer lange termijn) net als de invloed van de kosmos op het weer wereldwijd.. of toch niet.. 😉

   Ik ben een lezer die zich vooral beperkt tot het 2x per jaar op wintersport gaan en dan is mede het lezen van deze site erg leuk..

   Wat ook belangrijk is en dat zijn we allemaal wel met elkaar eens: Europa maakt grote stappen voor wat betreft het bestrijden van de milieuvervuiling.. een must net als het beperken van de fossiele brandstoffen.. helaas zijn grote delen van de wereld nog lang niet zo ver en dat baart me zorgen.. Dat zouden de A12 snelwegzitters ook eens moeten beseffen.. er is werk aan de winkel maar richt je als wereldverbeteraar eens op de gebieden waar er echt geen schot in de zaak zit…

   Verder mooi die discussies en het weerleggen van feiten zonder elkaar af te maken…Ga zo door !

   1. Bijzonder eens met je opmerkingen mbt het milieu. Heel spijtig dat dit doorgaans zo onderbelicht wordt. Dit zou voor ons en actueel namelijk wel eens de grootste winst van het hele verhaal kunnen zijn. Er zijn al grote stappen gemaakt en het wordt alleen maar beter. Met name de uitstoot / concentratie van het giftige (en overigens ook zuur vormende) NOx en SO2 is door diverse maatregelen spectaculair afgenomen. En, als je bijvoorbeeld naar de (toekomst van) elektrische auto’s kijkt, nog een heel zwikje andere giftige stoffen alsmede de geluidsoverlast.

  4. Duidelijk tegenwoord. Mooi dat jullie zo open kunnen zijn. Kunnen mensen op deze wereld wat van leren. Gewoon de dialoog aangaan en niet meteen in ruzie aarde.

   Maar meteen ook de vraag: warmt de aarde nou wel op door en en CO2 ? Smelten de ijskappen nou wel minder hard? Zijn de bosbranden en warmte records nou wel gevolg van de opwarming/CO2?
   Stijgt de zeespiegel?

   Waar ben je het wel mee eens Fre? Gewoon nieuwsgierig!

   Prachtig toch om hier over te praten omdat het ons allemaal aan gaat.

   1. zoals uit de figuur blijkt die ik in mijn 1e reactie heb gepost: ja, en CO2 levert de meeste stralingsforcering, met een onzekerheid ver van de nul-waarde verwijderd.
    Smelten de ijskappen minder hard? De verwachting is sowieso dal het vele duizenden jaren zal duren. Bij een opwarming die tot 2°C beperkt blijft zal Groenland zelfs nooit helemaal smelten. Bij een opwarming van 4°C duurt het nog bijna 10 000 jaar. Voor Antarctica zijn de tijdspannes nog veel langer. Dus smelt het de laatste 10 jaar sneller of trager dan verwacht? Dat kan je op een tijdschaal van duizenden jaren niet zeggen.

    1. En waar ben ik het wel met Ronaldo eens? Vooral met het feit dat de media te veel angst zaaien en dat dat niet nodig is of zelfs contra werkt.
     En qua isostatische aanpassingen van Scandinavië, maar dan weer niet met de bewering dat Nederland dat niet doet, want ook NL beweegt isostatisch. Lang niet zoveel als in Scandinavië (8mm/jaar), maar door de aanvoer van rivierslib zinkt de lithosfeer van de Noordzee en Nederland wat.
     En ook met het feit dat aerosolen ook een rol spelen en dat dat effect nog niet voldoende goed gekend is.

  5. Frederic, mooi figuur. Duidelijk is dat koolstofdioxide en methaan verreweg de grootste stralingsforcering opleveren. Ik struikel echter alleen over de aerosolen en het (of is het de?) albedo. 1. hoe kan het level of confidence hoog zijn bij een zo grote onzekerheid? 2. het verbaast me dat de forcering ervan, alsmede van de ermee samenhangende wolken, negatief is. Is dit misschien historisch dwz betreft het de toename van de aerosolen in het verleden – welke periode betreft het? Dat zou dus betekenen dat (bij de huidige afname ervan) de negatieve forcering geleidelijk aan zal afnemen of zelfs positief kan worden? 3. Geringe invloed, maar hoe kan het albedo-effect een negatieve forcering opleveren?

   1. terechte opmerking over je eerste punt, van het hoge confidence level bij aerosolen, terwijl de onzekerheidsrange qua forcering erg groot is. Ik vermoed (maar ben niet zeker) omdat de confidence van de afzonderlijke onderdelen groot is. Zo is zwarte koolstof (roet) opwarmend omdat het sowieso warmte absorbeert, terwijl de andere aerosolen (stof, sulfaten …) afkoelen omdat ze licht reflecteren. Afzonderlijk zal goed geweten zijn wat hun opwarmend / afkoelend vermogen is. Vandaar de High Confidence, maar de onderlinge mix van alles tesamen is een ander verhaal. Vandaar de grote onzekerheidsbalk. Op dit punt (en dat van de wolkenvorming als gevolg daarvan) best nog wel wat onderzoek nodig.

    Over punt 2, de negatieve forcering van wolkenvorming. Waarom verbaast je dat? Dat is toch hetgene je zelf al jaren vermoed (afname van mist in de LL door de afname van aerosolen). In ieder geval is deze figuur de actuele situatie , nu ja … de berekening voor 2011. In Europa is de lucht misschien al wel schoner qua aerosolen, elders in de wereld niet en dat is een veel groter stuk van de wereld. Denk aan alle luchtvervuiling en smog in de grote Aziatische steden. Dat zorgt ervoor dat meer instralend licht van de zon meteen naar de ruimte weerkaatst en dus voor minder opwarming zorgt.

    Over punt 3, de negatieve forcering bij albedo. Hier gaat het vooral over ontbossing. Dat is wereldwijd de grootste verandering qua landgebruik en nog veel meer dan de toename van de bebouwing. Let wel op, het gaat hier niet over veranderingen in CO2-cyclus of verdampingsgraad door ontbossing. Het gaat hier louter om het albedo, dus hoeveel zonlicht meteen terug de ruimte wordt ingekaatst, zonder dus in warmte omgezet te worden. En bos is op zich vrij donker gekleurd. Het heeft een gemiddeld albedo van slechts een kleine 10%. Neem het bos weg en vervang het door grasland, dan stijgt het albedo tot rond de 20%. Dat wil dus zeggen dat meer zonlicht naar de ruimte weerkaatst wordt en er dus een negatieve forcering is.

    1. Thx! 1. Helder. 2. Ah, 2011. En, vooral, elders in de wereld dus; duidelijk derhalve. De conclusie mag dan wel zijn dat we in de (schonere) toekomst alleen hier al van nog een (netto) extra forcering van 1 tot (worst case scenario) 2 W/m² kunnen verwachten.. 3. Over het hoofd gezien dat het (ontboste) bos een zo relatief laag albedo heeft; helder nu. Met zoals gezegd overigens geringe invloed; zeker t.o.v. inderdaad o.a. het extra CO2 dat door de ontbossing in de atmosfeer gebracht wordt alsmede de afnemende capaciteit van de bossen om CO2 en water om te zetten in glucose en zuurstof.

     1. Vergeet niet dat bos koelt. De laag vegetatie houdt zon vande bodem en die warmt dus minder op. Ook minder verdamping en nattere bodem. Omdat drogere bodem sneller opwarmt weegt dit wellicht wel/niet op tegen Albedo van de bossen en kalere bodem.

      1. Mee eens Mark. Zoals gezegd is het eventuele albedo-effect sowieso gering. En langs alle kanten is de ontbossing uiteraard een groot probleem.

 11. Ronaldo, dank voor het zelfs voor de geïnteresseerde leek duidelijk leesbare artikel. Ook ik moet het nog een paar keer goed lezen om eea in te laten dalen, maar dit is wel een schrijfstijl die “het gewone volk” kan begrijpen en dat is een verademing t.o.v. alarmistisch getinte artikelen die in veel media te lezen zijn. Mijn complimenten daarvoor. En Frederic dank voor het wetenschappelijke tegengeluid, wat dit complexe en belangrijke onderwerp boeiend en deze website levendig houdt. In mijn opleiding heb ik geleerd dat gedegen literatuur onderzoek en primair (veld) onderzoek beiden even belangrijk zijn om kennis over een onderwerp daadwerkelijk te kunnen laten groeien, mits beiden goed uitgevoerd en dus zonder vooronderstellingen door de onderzoekers. Blijf allen vooral doorgaan met ook over dit boeiende onderwerp te schrijven, ik leer hier zelf ook heel veel van (vooral ook nuanceren 😆).

 12. Dank Ronaldo voor je bericht.
  Ik volg sinds 1999 de Rettenbach gletscher. Deze trekt zich nogal terug, maar heb me mijn hele leven nog geen zorgen over gemaakt. Het komt een keer terug (hoop dat ik het nog mee kan maken :))
  Alle media hysterie van deze dagen is een afspiegeling van de afgelopen 20/25 jaar.
  Als ik over 50 jaar nog op deze aardkloot rondloop dan is het misschien heel anders.
  Bovenal moet iedereen zelf nadenken wat je ervan vindt en vooral media kritisch aanhoren. Massa’s lopen nu achter de linkse politiek aan omdat het allemaal wel leuk klinkt. Mijns inziens bangmakerij. Zou mooi zijn als er meer licht komt en erkenning voor zo’n goed stuk als van Ronaldo.

 13. @Ronaldo. Nog een belangrijk punt:
  Het is vrij goed geweten hoeveel CO2 er in de lucht hangt en wat daar de bronnen van zijn. Je kan perfect meten hoeveel CO2 elk verbrandingsproces (in transport, in industrie, …) produceert. Het is ook perfect berekenbaar hoeveel gigaton CO2 er nu in de lucht hangt en hoeveel er bijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen, aangezien het perfect geweten is hoeveel olie, gas en steenkool er jaarlijks gedolven en verkocht wordt. Het is ook perfect meetbaar tot hoeveel CO2-opname zeewater, bossen, algen in staat is. Dat wordt gemeten met satellieten en rechtstreeks met sensoren die bijvoorbeeld op uitkijktorens boven het Amazonewoud gemonteerd staan. Hier een overzichtsfiguur met telkens onzekerheden erbij:

 14. Ronaldo, dank voor dit mega interessante stuk. Zelfs voor mij als leek is dit goed te volgen. En ook mooi hoe er in de reacties disscussie ontstaat. Erg leerzaam.

  1. Ik sluit me volledig aan bij de woorden van José. Complimenten en dank!

 15. Mooie discussie, vind ik net als velen.

  Ik zit volgens mij op 1 lijn met Frederic. Het opblazen werkt naar mijn gevoel contraproductief. Rolf stuttenheim voorop. Valt deze mensen ook niet te verwijten, ze hebben immers geen studie gedaan die zich richt op mensen en de manier waarop verandering kan ontstaan. Denk dat we daar op dit moment meer behoefte aan hebben, gedragswetenschappers ipv klimaatwetenschappers.

 16. In navolging van Frederic en na idem kort overleg met Ronaldo doe ik ook nog een duit in het zakje.

  @Ronaldo: fraai document, dank daarvoor! Bijzonder interessant ook natuurlijk omdat hierin ook een deel vaan mijn grootste interesse / expertise ligt.

  Net als Fré ben ik het eens met de constatering van de overdreven en meest ongefundeerde aandacht in de MSM.

  Tevens met een deel van de fraaie uitleg.

  Echter niet met alles. Ik som mijn bedenkingen / aanvullingen op in volgorde van je artikel, en beperk ze overigens tot datgene waar ik (enige) kennis van heb.

  1. zon(newarmte) . Een significant verband tussen de activiteit van de zon en de wereldgemiddelde temperatuur is sinds de laatste kleine ijstijd niet aanwezig
  2. infrarood / warmtestraling is inkomend niet heel relevant; de schommelingen zijn nihil. Veel meer is van belang in welke mate de uitgaande (IR / warmte) straling geabsorbeerd en derhalve vervolgens in alle richtingen geïmiteerd wordt. De broeikasgassen doen in deze hun in toenemende mate hun werk
  3. CO2. Wat Frederic ook al aangaf, de toename van CO2 is antropogeen. Zou die natuurlijk zijn zou je een soort van evenwicht verwachten of althans ten hoogste een zeer geleidelijke toename. De bizar exponentiële toename de afgelopen 50 jaar t.o.v. een stabiele concentratie over de afgelopen 10000 jaar bewijst het tegendeel

  3b. CO2 is een broeikasgas. Het natuurkundige feit is dat een verdubbeling van de concentratie een opwarming van 1.2°C oplevert. Vrij basale natuurkunde: CO2 absorbeert de uitgaande warmtestraling, die vervolgens in alle richtingen geemiteerd wordt. Dat proces herhaalt zich diverse , vele malen, uiteindelijk zal de de warmte zich toch een weg weten te vinden richting ins blauwe hinein. Maar met als sturende factor: veel langzamer dan zónder CO2 en overige broeikasgassen. Overigens eens met Frederic; van verzadiging is bij lange na geen sprake.Dat de onzekerheid -en de verwachting- in de (IPCC) verwachtingen zo veel groter is hangt samen met enorm veel -op zeker optredende- positieve terugkoppelingen zoals afname van het (ijs) albedo, uitdroging, minder bewolking, enz.
  4. CH4 (methaan). Terecht aangemerkt als óók een zeer belangrijk broeikasgas, ondanks de relatief laag lijkende concentratie (een kleine 2000 ppb = 2 ppm) De sterkte ervan is per moceluul zo’n 300x zo hoog als dat van CO2. De verblijftijd in de atmosfeer (zo’n 10 jaar) is echter zo’n 10x korter dan CO2, waarmee we ongeveer zullen uitkomen op de genoemde 34x sterker over de gehanteerde maatstaf van “per 100 jaar”. Punt van aandacht is echter dat methaan thans exponentieel meer wordt uitgestoten en dus steeds meer aanwezig blijft. Deels antropogeen, deels van nature. Veel is daarover onbekend (in samenhang met dat de jaar op jaar variaties groot zijn) maar de natuur lijkt een grote rol te spelen, zoals o.a. het al dan niet tijdelijk opdrogen van veen- en moerasgebieden (met name in de tropen). Ook schaliegaswinning lijkt een aanzienlijke bijdrage te leveren. De bijdrage van het smelten van de permafrost lijkt vooralsnog gering.
  5. Smeltende ijskappen. Dit stuk is verwarrend en deels incorrect. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen zee- en landijs. Smeltende ijskappen (dat zijn met name die van Groenland, de gletsjers en Antarctica) resulteren wél in zeespiegelstijging, smeltend zee-ijs (in het Noordpoolgebied en rondom het Antarctische continent) niet (wet van Archimedes). Wél is het zo dat het smelten van het (Noordpool) zee-ijs, zoals je zelf ook al omschreef, een aanzienlijk slechter albedo teweeg brengt, met vervolgens voorstelbare opwarmende gevolgen. Verder is het helaas duidelijk dat de ijskap van Groenland enorm uit balans is; grote smelt én afkalving. Overigens is de reden van het koude klimaat op Antarctica tweeledig: de 2e is dat het door de ligging -ver van continenten- een afgesloten klimaat kent, vrij van opwarmende continentsinvloeden. Ondanks dat de afsmelt van het Noordpool (zee!) ijs wat achterloopt op enkele verwachtingen is dit nog altijd een belangrijke factor. Tevens is de grafiek mbt de temperatuur in de noordpool-regio die je plaatst verklaarbaar: het smeltende ijs zal de temperatuur in de zomer redelijk stabiel rond of net boven nul houden. De afwijkingen in voor-en najaar en vooral de winter zijn schrikbarend. In de momentopname die je plaatst zo’n 7°C! Over het zee-ijs rondom Antarctica is inderdaad nog veel onbekend, de spreiding groot, maar feitelijk is de afname al sinds 2015 (na het NB record positieve jaar 2014) aan de gang.
  6. Aerosolen. Klein technisch puntje. Het is niet zo dat gecondenseerd H20 bij afwezigheid daarvan zich niet kan hechten; meer precies zal condensatie niet / minder optreden.
  7. Zure regen. Ook ik heb geen eigenhandige meetgegevens voorhanden maar alle reden om aan te nemen dat het verhaal toch wel klopt. Alleen al vanuit chemisch oogpunt: uitstoot / aanwezigheid van (destijds meer) SO2 en NOx (en ook NH3) zullen geresulteerd hebben in (meer) (uitregenende..) zwavelzuur respectievelijk salpeterzuur die door aanwezigheid van die stoffen in de atmosfeer immers gevormd (ie geoxideerd en gehydrolyseerd) werden (!). Los van alle welles / nietes verhalen voorstelbaar dat -door de actueel afgenomen concentraties- de dus op zeker sinds de industriële revolutie toegenomen concentratie aan voornoemde zuren thans afgenomen zal zijn. Lijkt me niet verkeerd..

  7b. Dat is -enorm onderbelicht- vooralsnog en zonder enige twijfel wel de grootste winst die de al genomen maatregelen (zoals o.a. rookgasreiniging van fabrieken en katalysatoren in auto’s) teweeg hebben gebracht. Enorm afgenomen concentraties van zeer giftige (en zoals gezegd) zuurvormende stoffen als SO2 (-90%) en NOx (-40%) alsmede een heel zwikje andere minstens even giftige / kankerverwekkende organische stoffen (denk aan bv. benzeen, paks’s etc.) zijn een groot goed! Bijzonder spijtig dat dit doorgaans in de transitieverhalen niet wordt belicht, waarom niet is me oprecht een raadsel.

 17. Milieu, al even genoemd hierboven. “We” zijn goed bezig met o.a. (Grotendeels) afschaffen van plastic. In de plaats hiervan o.a. houten bestek, houten lepeltjes (o.a. vers schepijs), houten vorkjes /prikkertjes (visboer,snacktent etc.), kartonnen bakjes ( bij diezelfde ijssalon, visboer, snacktent etc.). Hoeveel bomen moeten hiervoor wijken, (boven)genoemde ontbossing dus.
  Weegt dit op tegen (steeds) minder papiergebruik? (denk aan digitalisering).

  1. Vind je? Voor mezelf geldt dat ik mezelf niet meer kan vinden in de maatregelen rondom statiegeld. Neig naar het bewust in de natuur te dumpen, omdat ik getikt wordt door een organisatie van totaal gestoorde mensen. Dat doe ik natuurlijk niet, maar wederom geldt dat de maatregel averechts werkt richting het doel. Echt joh, wie verzint het.

   1. Het is een door mij geplaatste stelling Jannes. Ik heb het nu even niet over blik/plastic statiegeldflesjes etc. Ik weet, dat is een vieze meuk. Heb van de week dit weggebracht. Ondanks spoelen blijft het een plakkerige bedoeling. Maar even over mijn stelling: wat vindt jij ervan?

    1. Kan ik niet beoordelen, want ik heb geen idee over de volumes en verhoudingen. Maar meestal bij dit soort dingen is het netto resultaat nihiel.

     Wat denk je van kans en klare pannenkoekenmix in een shaker. Vorige week leren kennen. De hel zeg, waarom is dat niet verboden?

     1. Absurd ja. En…steeds meer frisdrank in pak. Zit geen statiegeldplicht op. Of pakken water en wijn ipv flessen. Idem. Zo achterbaks. Alles voor comfort van de consument en gewin van de bedrijven.

      Mooiste voorbeeld: Earth Water. Kijk je op de verpakking: bottled in Ireland. Water…in een pak stoppen en dan naar andere landen exporteren. Dus water verplaatsen over water in containers. Zo vreemd.

   2. Niet met je eens Jannes. Milieu winst is groot, voor zover ik begrepen hebt werkt de maatregel goed; is er een sterke afname van zwerf geconstateerd. Ook hier geldt (zie mijn reactie op Hans) dat het helaas een stukje gemak / welvaart inleveren betreft, met in deze bijzonder dat de goeden onder de slechten moeten lijden (het dumpen wat helaas op grote schaal gebeurde)

  2. Tja, daar zeg je zo wat Hans, heb je een punt. Los overigens van de door Asten en mij genoemde aspecten, die ergens anders over gaan maar uiteraard naast elkaar kunnen bestaan; die zijn een ongelofelijk (en zoals gezegd onderschatte en onderbelichte) grote winst!
   Maar lastig. Een rechtstreeks antwoord kan ik niet geven. Wel gevoelsmatig (en overigens ook beroepsmatig 😉 ) . Het zal vooralsnog kiezen zijn tussen het minst kwalijke. Al zal voortschrijdend inzicht en technologie ook hier vast nog sprongen gaan maken; met nóg betere oplossingen komen. Voor nu: plastic is slecht afbreekbaar, moeilijk te recyclen en giftig (van terecht komen in de voedselketen tot verbranding). Hout is uiteraard veel beter afbreekbaar, veel beter en eenvoudiger hernieuwbaar, en veel minder giftig. Dit dan wel weer afgezien van de praktische nadelen of feitelijk het moeten inleveren van een stukje gemakzucht / welvaart, net als feitelijk met zo vele milieu bevorderende maatregelen. Als ik eerlijk ben vind ik dat (zwak uitgedrukt) ook jammer maar het is niet anders.

   1. Van Single Use Plastic (SUP) naar Single Use ‘ander materiaal’: het blijft single use en daar zit het probleem. Comfort en gemakzucht. We zijn veel teveel verwend en gewend geraakt dat alles maar kan. Daar zit ook de kern van de oplossing. Als we allemaal consuminderen en accepteren dat we de aarde in bruikleen hebben van toekomstige generaties. Maar dat is moeilijk. Zeker als bedrijven, omdernemes e.d. winst en status als ultiem doel blijven hebben. Er zal echt een enorme draai nodig zijn om ons te laten minderen. Corona was niet genoeg want dat overcompenseren we nu aanzienlijk….

    1. Het gaat mij om het “ontbossen”. Mooi om andere meningen/ideeën te vernemen en te delen, met respect voor elkaar!
     Maar kijk, dit is ook (de oorzaak van) “ontbossen/houtkap”: wat een geweld!

 18. Ik vergat nog een dingetje @Ronaldo / zijn artikel: de verstedelijking.

  Gezien de geringe oppervlakte die dat beslaat t.o.v. de bossen en oceanen zal het effect op de wereldwijde temperatuur daarvan minimaal zijn.

  Wél, en dat is op zijn minst van even groot belang want op leefniveau, zijn de lokale effecten groot. Zoals door Ronaldo beschreven hebben we hier (in wat andere bewoordingen) te maken met het UHI-effect. Veroorzaakt door -kort samengevat en met name- een drietal factoren. 1. door de donkerdere oppervlakten ontstaat er meer warmtestraling / wordt die langer vastgehouden. 2. door de versteende / gebetonneerde ondergrond i.c.m. de snelle afvoer van regenwater (riolering) wordt door minder verdamping minder energie omgezet in warmte met hetzelfde resultaat als bij 1. 3. Dóór de bebouwing kan de warmte(straling) minder goed ontsnappen. Dit effect vind 24 uur per dag plaats maar is in de nacht uiteraard het grootst.

  1. NB ik heb nog even snel gegoogeld; in Nederland is ca. 15% van het oppervlak bebouwd, wereldwijd ca. 2%.

   1. Nu zal de bebouwingen dus UHI weinig uitmaken op wereldniveau en de wereldtemp gemeten met satellieten. Maar ik denk dat wanneer he naar traditionele meethutten kijkt hier wel degelijk invloed zal zijn. Maar dat is een gevoel

    1. Bedoel je dat de invloed ervan zijn uitwerking zal hebben op de gemiddeld (traditioneel) gemeten temperatuur? Ook aan gedacht, dat zou wel een dingetje zijn. Maar ik ga er vanuit dat -tegenwoordig- de grote spreiding van de waarnemingen én de door de WMO strikt vastgelegde eisen daaraan dit zullen ondervangen.

     1. Precies dat bedoel ik. Gemiddelde wereldtemp wordt met satellieten gedaan en Nederland met de meetstations en die zijn beïnvloedbaar door bebouwing lijkt mij.

      Maar gezien de vele reacties is mij wel duidelijk dat er veel niet duidelijk is en veel wel, maar dat het duidelijk maken vooral heel lastig is 😉

     2. Let wel. De records worden volgens mij vaak op meetstations geregistreerd. Niet met satellieten. Recent record in Rome werd ‘op een regionaal weerstation’ gemeten (zie artikel hieronder). De impact van verstedelijking op meetgegevens zal niet extreem zijn. Maar omdat het in alle cijfers vaak wel over details gaat….

      Stel. Je hebt 10 meetstations en daarvan meet er eentje 1 graad hoger om een reden. Bv nabij gelegen woonwijk sinds 2 jaar. Die meet geen 20 graden maar 21 graden. Zogenaamd ‘geijkt’. Dan is het gemiddelde van alle stations daarmee 0.1 graad hoger. Op een bepaalde dag. Het is marginaal maar even advocaat van de duivel: verstedelijking neemt toe en eigenlijk nergens af. Dus dit soort afwijkingen door gewijzigde omgeving kunnen in de statistische bandbreedtes nog best eens een rol spelen.

      https://www.volkskrant.nl/wetenschap/extreem-weer-door-noodweer-getroffen-vakantiegangers-terug-uit-italie~b7d16556/#:~:text=Nieuw%20hitterecord%20in%20Rome%3A%20bijna,in%20juni%20vorig%20jaar%20gemeten.

 19. Nog even terugkomend op het figuur van @ Frederic (..nee.. 😉 ) : feitelijk is het ontbreken van de invloed van de ontbossing en de (zij het in veel mindere mate) verstedelijking toch een groot gemis?

  1. Neem daarin overigens dan zeker dit aspect mee: 1 boom = 10 airco’s. Wat als je bossen hebt met miljoenen bomen. Gratis verkoeling en geen KW voor nodig. Op de plekken waar die bomen niet zijn ( in de stad maar ook op akkers, graslanden) mis je dat effect. Terwijl voor de komst van de mens eigenlijk alles bebost was.

   De bossen niet als longen van de aarde maar als airco van de aarde!

   Eén boom werkt net zo verkoelend als 10 airco’s: feit of fabel?

  2. Die zit er toch wel in @Leo
   Dat is die albedo change by change land use.
   En trouwens, veel minder dan 2% van aardoppervlak is bebouwd. En je vergeet de bijna 3/4e zee mee te tellen.

   https://ourworldindata.org/land-use

   1 500 000 km2 van de 510 000 000km2 is bebouwd, dus slechts 0,29% van de hele wereld.

   En hier tellen de andere 99,7% wel mee in het bepalen van het totale warmtebudget van de aarde.

 20. Na het veel te warme begin van juli eindigt de gemiddelde temperatuur van juli 0,2 °C onder het langjarige gemiddelde: 18,1°C ipv 18,3°C
  Best spectaculair te noemen…

 21. Vanwege de bijgevoegde link in mijn reactie van ca. 7 (?) uur geleden is moderatie nodig? Kan dit in vervolg misschien anders/sneller? 🫣 Nu is de reactie, mocht die nog geplaatst worden “oud” nieuws en inmiddels achterhaald door/in de media in NL 😉

  1. Nee. Het spamfilter doet geweldig werk kan ik je garanderen dus dat houden we zo. Soms glipt er echter iets tussendoor. Soms een trol, soms juist anderzijds iets als dit. Vooral wanneer alle 4 de redactieleden tegelijk (bijvoorbeeld tijdens de vakantie of op een zondagmiddag..) iets anders / meer te doen hebben kan het dan wel eens even duren voordat een onterecht tegengehouden reactie goedgekeurd wordt

 22. Bedankt allemaal voor de inhoudelijke reacties. Ik had zelf nog geen tijd gehad om te reageren.
  Wat ik al schreef in de introductie: door schade en schande wordt je wijzer. Wellicht had ik vallen en opstaan beter kunnen gebruiken, en Rome is ook niet in 1 dag gebouwd zullen we maar zeggen.
  Ondanks dat ze niet allemaal positief zijn, of bepaalde passages onderuit halen, ben ik toch blij met de discussie en reacties. Het is voor mij een signaal dat ik met name omtrent CO2 (broeikasgassen algemeen) nog maar eens terug de studieboeken in duik.
  Voor de rest is er ook heel veel nog niet benoemd. En wellicht had ik bij sommige passages het beter moeten uitleggen.
  Er zijn nog 1001 klimaatstudies die wellicht ook interessant zijn maar waarvoor ik simpelweg niet de tijd heb om in te duiken. Daarbij is er keer op keer voortschrijdend inzicht in allerlei zaken. Wat vandaag is ontdekt wordt morgen vaak weerlegd.
  Als je zelf onderzoek doet, of zoals Frederic het noemt een beetje op internet aan surfen bent, dan kom je bijzonder veel overeenkomsten, maar ook veel tegenstellingen tegen. En dan probeer je daar zelf een conclusie aan te verbinden. Wellicht is dat een andere conclusie die iemand anders zou nemen.
  De klimaatproblematiek is complex, vol van discussie met voor- en tegenstanders en iedereen heeft andere theorieën en beweringen. Dit ei is in ieder geval gelegd en ik pak de klimaatboeken er nog maar eens bij.

  1. Je hebt anders wel een mooie aanvulling geschreven op VW.NU. Die blijft staan! Misschien boven in het “archief” bewaren, kunnen we deze draad zo weer oppakken indien nodig/gewenst.
   Trouwens, niet alleen de klimaatproblematiek is complex, dat is het (huidige) weer ook 😉

 23. Vakantie in Nederland😅💁‍♀️ wat een regen vandaag. De kids hebben wel plezier. Voor de mensen op de lagere delen wel een ellende…

 24. Toch nog maar even reageren. Leuk om je hoofd leeg te storten over een onderwerp en vooral goed dat hier ook wat tegenwicht bij geleverd wordt door Frederic. Ik ben zelf ook al heel lang met dit onderwerp bezig en wil er toch een paar dingetjes uitpakken waar ik andere gedachten over heb. Allereerst voor Ronaldo: de grafiek van de temperatuur boven de Noordpool die midden in het smeltseizoen al tientallen jaren ongeveer even hoog is. Dat is geen teken dat er niets aan de hand is. De temperatuur wordt gemeten in een kleine cirkel rond de pool waar altijd ijs ligt. Dit smeltende ijs houdt de temperatuur constant. Vergelijk het met een bak ijswater op een zomerdag. Als je maar dicht genoeg bij het oppervlak meet is het altijd dicht bij nul graden. Als alles weer bevroren is dan kun je eigenlijk pas weer goed meten en dan zie je dat de temperatuur ook in het uiterste noorden omhoog gegaan is. Andersom als alles gesmolten zou zijn, wat godzijdank niet zo is, dan zou de temperatuur ook in het smeltseizoen omhoog gaan.

  Dan eentje voor Frederic: Als je schrijft dat waterdamp irrelevant is omdat de uiteindelijke uitstraling zo hoog in de atmosfeer zit dat daar geen waterdamp zit waarom zouden we ons dan nog druk maken om het verschil in Albedo tussen grasland en bos aan het aardoppervlak. Een wolk levert heel wat albedo mij dunkt en een tropenbos een gigantische hoeveelheid waterdamp en wolken. En ja wolken kunnen ook warmte vasthouden maar mijn boerenverstand verzet zich ernstig tegen het idee dat ze netto geen effect hebben. Plus er zijn ook satellietwaarnemingen van die deze eeuw een flinke verlaging van door wolken veroorzaakt albedo zien.

Comments are closed.